Танай гэр бүлд аз жаргал бэлэглэнэ

Эрдэм шинжилгээ


"Үр хөврөлийг хуваагдлын 3 болон 4 дахь өдөр эсвэл бластоцист шатанд умайн хөндийд шилжүүлэн суулгахад жирэмслэлтэнд нөлөөлж буй эсэхийг харьцуулсан судалгаа"

З.Баярцогт1, Ц.Цолмон2, Р. Хадбаатар3 /АУ-ны Доктор, Клин.Проф/., С. Хөхий4 /УУ-ны магистр, Клин.Проф/

"Спермограммын болон эр бэлгийн эсийн нэмэлт шинжилгээнд тулгуурлан хийсэн судалгаа"

Ц.Цолмон1, Н.Дуламханд2, С. Хөхий3 /УУ-ны магистр, Клин.Проф/

 

"Үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний жирэмслэлт, амьд төрөлтийн хувийг тогтоох нь"

З. Баярцогт1, Л. Амарзаяа2/АУ-ны магистрант/., Р. Хадбаатар3 /АУ-ны Доктор, Клин.Проф/., С. Хөхий4 /УУ-ны магистр, Клин.Проф/

 

"2014 онд Юнимед Интернейшнл эмнэлгийн ҮШС төвд хагалгаанд орсон үйлчлүүлэгчдийн оношийн бүтэц, хагалгааны үр дүн"

О.Хэрлэн1, Г.Тогтохбаяр2, Р. Хадбаатар3/АУ-ны Доктор, Клин.Проф/

 

"Спермограммын шинжилгээг CASA технологиор тодорхойлсон дүн"

Н.Дуламханд1, З.Баярцогт2

 

"Умайн хүзүүний эмгэгийн эмчилгээнд универсиал коагуляцийн аппарат ST -501 -ийг хэрэглэх нь"

Ц.Оюунчимэг1, С.Гансүх2, Л.Амарзаяа3 /AУ-ны магистрант/

 

"Үтрээний булчин чангалах EVERO лазер эмчилгээний үр дүн"

Г.Нарантуяа1/АУ-ны магистрант/

 

Хэвлүүлсэн нийтлэлүүд:

Лапароскопическое лечение трубно-перитонеального бесплодия /Р.Хадбаатар, В.В.Флоренсов  // монгольский мед.журнал., Акушерство и гинекология, педиатрия- 2008. - № 2-С.261-264. 

 

Значение лапароскопии  в восстановлении фертильности  при трубно-перитонеальном  бесплодии/Р.Хадбаатар//Здоровье новорожденных и матери/ материал 2 науч. конф.- г.Улан-Батор, 28-30октября 2008.- С34-35.

 

Гистероскопия у женщин трубно-перитонеальным бесплодием /Р.Хадбаатар. //Монгольский мед.журн.,Диагноз.-2009. -№2.-С.56-57.

 

Принципы лечения трубно-перитонеального бесплодия/ Р.Хадбаатар, В.В.Флоренсов, О.Е.Баряева// Современный взгляд на вопросы репродуктивной медицины- Материалы III Российско-Французской науч.-практ. Конф.(г.Иркутск, 30-31марта 2009).-С.42-49.

 

Современные принципы лечения трубно-перитонеального бесплодия у женщин/Р.Хадбаатар, В.В.Флоренсов//Сибирский медицинский журнал,2009. -Т.86,№3.-С.33-36.

 


Манай эмч мэргэжилтнүүд та бүхний хүүхэдтэй болох гайхамшигт аяллын туршид
найдвартай хөтөч байж танай гэр бүлийг аз жаргалтай болоход тусална.