Танай гэр бүлд аз жаргал бэлэглэнэ

Бидний амжилт


Угаасан эр бэлгийн эсийг
умайн хөндий рүү цацах (IUI)
20
ҮШСТөвийн амжилт
15-18
Дэлхийн дундаж
Үр шилжүүлэн
суулгалт (IVF)
45
ҮШСТөвийн амжилт
40-44
Дэлхийн дундаж
Үр шилжүүлэн суулгах ажилбарын амжилт эмэгтэйн настай шууд хамааралтай байдаг
60
<32 нас хүртэл
50
32-36 нас
35
37-40 нас
15
>40 наснаас дээш

Манай эмч мэргэжилтнүүд та бүхний хүүхэдтэй болох гайхамшигт аяллын туршид
найдвартай хөтөч байж танай гэр бүлийг аз жаргалтай болоход тусална.